Masterclass: Kate Raworth - The limits to growth

Let op: locatie gewijzigd. Deze masterclass vindt plaats in CIRCL

*English below

Who we tell ourselves that we are, eventually shapes who we become. 
Kate Raworth

Een economisch model waarin groei niet centraal staat. Kan dat? Een model dat zorgt voor een hogere kwaliteit van leven in plaats van een economie die vooral gericht is op winst? Kate Raworth laat met haar revolutionaire boek Donuteconomie zien dat het kan. Op 20 juni is ze te gast bij The School of Life om in een exclusieve masterclass in gesprek te gaan over de grenzen van groei. 

Economie is de moedertaal van de politiek, de grammatica van het publieke debat en het denkkader dat de maatschappij vormgeeft. Onze ideeën over economie hebben invloed op het werk dat we doen, de spullen die we kopen, onze ideeën over succes en de koers van onze wereld. En toch werken we met economische modellen die hun houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd zijn.

Kate Raworth laat zien dat de modellen die worden bestudeerd op universiteiten en gebruikt in vergaderkamers een gesimplificeerde wereld weergeven. Een wereld die economen willen zien. Maar omdat complete groepen mensen en kolossale wereldproblemen er niet in worden meegenomen, biedt deze traditionele economie geen houvast voor de toekomst. 

Volgens Raworth schieten onze huidige modellen dus te kort en is het hoog tijd voor een nieuwe, meer inclusieve en minder destructieve benadering. Ze propageert een radicale omslag in ons economische denken met haar zogenaamde donutmodel. Een model dat uitgaat van de natuurlijke grenzen van onze planeet en de levensbehoeften van mensen. Een economie die er rekening mee houdt dat eeuwige groei niet mogelijk is. 

Tijdens deze unieke ochtendsessie bij The School of Life licht Kate Raworth haar radicale en vernieuwende model toe. In gesprek met filosoof Karim Benammar, docent bij The School of Life en gespecialiseerd in economische filosofie, laat ze zien hoeveel invloed het denken over economie op ons dagelijkse leven heeft, waarom verbetering noodzakelijk is en hoe we dit kunnen bereiken. 

De sprekers

kate raworthKate Raworth is de schrijver van het invloedrijke boek Donuteconomie; In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw (Nieuw Amsterdam). Ze werkt aan de University of Oxford en de University of Cambridge. Naast haar werk aan universiteiten heeft ze meegeschreven aan het Human Development Report van de Verenigde Naties, is ze onderzoeker geweest bij Oxfam en is ze lid van de Club van Rome. Eind 2017 werd er door de VPRO een Tegenlicht uitzending  gemaakt over haar economische ideeën.

Karim Benammar TSOLKarim Benammar is als filosoof gespecialiseerd in economische filosofie en de manieren waarop wij onze denkprocessen vormgeven. Hij heeft filosofie gestudeerd en gedoceerd over de hele wereld: in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Japan.

Praktische informatie

Datum: 20 juni, 2018
Deuren open: 09:00
Start programma: 09:30
Einde programma: 11:30
Taal: Engels
Locatie: Gustav Mahlerplein 1B, Circl
Prijs: €75,- excl. BTW

De Keynes van de 21e eeuw. 
The Guardian 

Masterclass: Kate Haworth - The Limits to Growth

Who we tell ourselves that we are, eventually shapes who we become.
Kate Haworth

An economic model in which growth is not the most important parameter of succes, is that a possibility? A model that ensures a higher quality of life instead of an economy that is mainly focused on profit? Kate Raworth shows with her revolutionary book Doughnut Economics that it is indeed possible. On the 20th of June she will discuss the limits of growth in an exclusive masterclass at The School of Life.

Economics is the mother tongue of politics, the grammar of public debate and the conceptual framework that shapes society. Our ideas about economics influence the work we do, the things we buy, our ideas about success and the course of our world. And yet we work with economic models that have long since passed their expiration date.

Kate Raworth shows that the models studied at universities and used in conference rooms reflect a simplified world. A world that economists want to see. But because different people with different needs and colossal world problems are not taken into account, this traditional economy does not provide solid ground for the future.

According to Raworth, our current models fall short and it's high time for a new, more inclusive and less destructive approach. She propagates a radical change in our economic thinking with her so-called doughnut model; a model that takes the natural limits of our planet into account as well as the needs of people. She works with the premise that eternal growth is not possible.

During this unique morning session at The School of Life, Kate Raworth explains her radical and innovative model. In conversation with philosopher Karim Benammar, a faculty member of The School of Life who is specialised in economic philosophy, she shows how much influence thinking about economics has on our daily lives, why improvement is necessary and how we can achieve it.

The Speakers

kate raworthKate Haworth is the writer of the influential book Doughnut Economics; Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. She works at The University of Oxford and The University of Cambridge. In addition to her work at universities she was one of the authors of the Human Development Report of the United Nations, she has worked as a researcher at Oxfam and she is a member of the Club of Rome.

Karim Benammar TSOLKarim Benammar is a philosopher specialized in the philosophy of economics and in thinking techniques . He has studied and taught philosophy in England, the United States, the Netherlands and Japan.  

Practical Information

Date: 20 June, 2018
Doors open: 09:00
Start: 09:30 am
End: 11:30 am
Language: English
Address: Gustav Mahlerplein 1B, Circl
Tickets: €75,- excl. BTW

The Keynes of the 21st Century. 
The Guardian

Koop je tickets voor
Masterclass: Kate Raworth - The limits to growth

€75,-

wat:
Professional